هر قالبی دارای یک صفحه ی نمایش خطا می باشد .تصویر زیر نمونه ای از صفحه ی خطای 404 قالب توکا می باشد .

Sample Images